תנאי שימוש

תנאי שימוש

 • א.          כללי

  1.           אתר האינטרנט www.bborn.co.il (להלן: "האתר") מנוהל ומופעל על ידי טל ברנסון, עוסק מורשה 66449869 (להלן: "בעלת האתר"). כתובתה של בעלת האתר הינה ברח' קיבוץ דליה 9, הוד השרון.

  2.           בעלת האתר עוסקת במתן שירותי ליווי הריון ולידה (להלן: "תחום העיסוק"). בהקשר זה, בעלת האתר מציעה ללקוחותיה, בין היתר, מוצרים שונים בתחום העיסוק, לרבות ספרי הדרכה שונים (להלן: "הספרים"), וכן קורסים פרונטאליים ו/או מקוונים (להלן: "ההכשרות") שאותם ניתן לרכוש באמצעות האתר (להלן: "שירותי האתר"). האתר מופעל ומנוהל כ"חנות וירטואלית", המאפשר למשתמשים, על ידי גלישה באינטרנט, לרכוש את שירותי האתר.

  3.           התכנים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי כלשהו, לרבות לא ייעוץ רפואי, וכל שימוש בהם נעשה באחריות המשתמשים בו בלבד.

  4.           האמור להלן כתוב בלשון זכר, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד וליחיד ורבים כאחד.

  5.           תנאי שימוש אלו (להלן: "התקנון") מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת שימוש באתר ובעת הזמנת שירות או מוצר המוצע באתר. אנא קרא תקנון זה בקפידה, מפני שהוא מהווה הסכם מחייב בינך לבין בעלת האתר. תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש שמבוצע באתר, בין אם השימוש נעשה באמצעות מחשב (נייח או נייד) או באמצעות כל מכשיר אלקטרוני אחר.

  6.           בעלת האתר רשאית, בכל עת וללא הודעה מראש, לפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את הפעילות באתר.

  7.           בעלת האתר רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, למנוע את הגישה והשימוש באתר או ביצוע פעולות אם המשתמש השתמש באתר באופן שאינו הולם או שלא על פי הוראות התקנון או בניגוד להוראות הדין או אם משתמש מנסה לפגוע בפעילות התקינה של האתר.

  8.           לכל שאלה או בירור הנוגעים לשירותים המתוארים באתר ניתן לפנות אל בעלת האתר בכתובת הדוא"ל taltaluna@gmail.com או בטלפון 054-9093550.

  9.           כותרות הפרקים הנן לצורכי נוחות בלבד, ולא יינתן להן משקל בפרשנות התקנון.

  ב.           השימוש באתר

  10.        התקשרות בעסקה כלשהי באמצעות האתר מותרת לבני 18 ומעלה בלבד. 

  11.        בעלת האתר רשאית לדרוש את הצגתה של תעודה מזהה של משתמש המזמין את שירותי האתר (להלן גם: "המשתמש" או "המזמין" או "הלקוח" לפי ההקשר), על-מנת לוודא כי הוא בגיר, ולסרב למסור את שירותי האתר ככל שהמזמין אינו כזה. במקרה שלא תוצג תעודה מזהה, בעלת האתר תהיה רשאית לבטל את העסקה ולא תהיה למזמין כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעלת האתר בגין כך.

  12.        בעת ביצוע הרכישה של אילו מבין שירותי האתר, תופיע בפני המשתמש תיבה המפנה אל הוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות של בעלת האתר. בעצם ביצוע הרכישה באתר המשתמש נותן הסכמתו לתנאי התקנון, מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון בעיון, כי הוא עומד בהם וכי הוא מודע ומסכים להן במלואן ושלא יהיו לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בעלת האתר או מי מטעמו. ככל שאינך עומד בתנאים אלו או אינך מסכים לתנאים כאמור, כולם או מקצתם, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.

  13.        רישומי מחשבי בעלת האתר בדבר השימוש באתר ופעולות המתבצעות דרכו יהוו ראיה לאמור בהם.

  14.        המשתמש מצהיר כי לא יעשה שימוש באתר או בתכניו למטרות מסחריות או אחרות, ללא אישור בעלת האתר מראש ובכתב.

  15.        המשתמש ימנע מכול פגיעה במוניטין של בעלת האתר ובכלל זה שימוש באתר אשר עלול לפגוע בשמה הטוב של בעלת האתר.

  16.        בעלת האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את רשימת השירותים המוצעים באתר כמו גם את מבנה האתר וזאת מבלי ליתן כל הודעה מוקדמת.

  17.        בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעלות מבצעים או הטבות מוגבלות לפרקי זמן שונים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ועל פי דין.

  ג.            רכישת שירותים באמצעות האתר

  18.        רכישת שירותי האתר באמצעות האתר תתבצע באמצעות טופס הזמנה בו יהיה על המשתמש לבחור את השירות או המוצר אותו הוא מבקש לרכוש (להלן: "טופס ההזמנה").

  19.        בעת ביצוע הזמנה של שירותי האתר (לרבות הכשרות, ספרים ומוצרים למינהם ככל שמוצעים באתר), על המשתמש למלא בטופס ההזמנה פרטים בסיסיים, בין היתר: שם מלא, טלפון, כתובת, דוא"ל ופרטי כרטיס אשראי.

  20.        במקרה של הזמנת מוצרים באתר, על המשתמש לבחור גם את שיטת המשלוח (ככל שמוצעת ובכפוף למדיניות המשלוחים באתר) או האיסוף (ככל שניתן) של המוצר, בכפוף לתנאים הרלוונטיים שיופיעו למשתמש במעמד ביצוע ההזמנה, לרבות העלויות הנלוות לכך כפי שיקבעו על ידי בעלת האתר.

  21.        מובהר בזאת, כי בעלת האתר רשאית להפסיק בכל עת את שירותי המשלוחים המוצעים באתר, ככל שמוצעים, הן באופן כללי, הן ביחס למוצר מסוים והן ביחס לאזור גיאוגרפי מסוים, והיא אינה מתחייבת כי ביחס לכל סוג של מוצר המוצע לרכישה באתר תינתן אפשרות למשלוח ו/או איסוף. מובהר בזאת כי שירותי המשלוחים הינם לתחומיה של מדינת ישראל בלבד, ובעלת האתר רשאית כאמור להגבילם לאזורים גיאוגרפיים מסוימים בהתאם לצורכי ואילוצי בעלת האתר ו/או הספק שמבצע עבורה את השילוחים.

  22.        האחריות למלא את הפרטים בטופס ההזמנה בצורה נכונה הינה של המשתמש בלבד. במקרה ולא ימולאו בטופס ההזמנה הפרטים בצורה נכונה, בעלת האתר לא תוכל להבטיח את אספקת שירותי האתר שהוזמנו, ולמזמין לא תהיה כל טענה כלפי בעלת האתר ו/או מי מטעמה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שמשתמש ימלא פרטים לא נכונים ביודעין, הוא יהיה חשוף לכל ההשלכות הקבועות בדין.

  23.        לאחר אישור סליקת העסקה על ידי חברת האשראי, המשתמש יקבל הודעה על כך לכתובת הדוא"ל אותו הזין באתר. ככל שסליקת העסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, תשלח הודעה למשתמש ויהיה עליו למסור אמצעי תשלום אחר וזאת עד לקבלת אישור חברת האשראי בגין הכרטיס האחר כאמור.

  24.        עם השלמת ההזמנה באתר וקבלת אישור העסקה מחברת האשראי, בעלת האתר תיידע את המשתמש באמצעות דוא"ל או הודעת טקסט או בשיחת טלפון (לפי בחירת בעלת האתר) כי פרטי ההזמנה נקלטו במערכות של בעלת האתר (להלן: "קבלת אישור הזמנה").

  25.        מובהר, כי קבלת אישור ההזמנה אצל המשתמש מהווה אישור לכך שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת של בעלת האתר, אולם אין בקבלת אישור ההזמנה אצל המשתמש כדי לחייב את בעלת האתר לספק את שירותי האתר שהוזמנו. עם זאת מובהר, כי במקרה ששירותי האתר שהוזמנו לא יסופקו אך כרטיס האשראי של המשתמש יחויב, יקבל המשתמש בחזרה את כספו עבור שירותי האתר שלא סופקו, וזאת תוך 14 ימים ממועד ביטול העסקה. 

  26.        מועד ההזמנה יחושב החל ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי או שירות תשלומים אחר (ככל שיתאפשר).

  ד.           מחירי השירותים המוצעים באתר

  27.        המחירים באתר כוללים מע"מ על פי דין, אלא אם צוין אחרת.

  28.        מחירי ותעריפי השירותים המצוינים באתר נתונים לשינויים ובעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנותם מעת לעת ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר בו יחויב המשתמש הינו המחיר המפורסם באתר בעת השלמת ההזמנה במלואה ולאחר מסירת פרטי תשלום ואישור ההזמנה.

  29.        בעלת האתר רשאית לעדכן את מחירי השירותים, וכן, להפסיק, לשנות או להחליף מבצעים, הטבות והנחות, ללא הודעה מוקדמת.

  30.        בעלת האתר איננה מתחייבת שמחירי השירותים באתר יהיו בהכרח הזולים ביותר בשוק, או שתנאי התשלום יהיו הנוחים ביותר.

  ה.          אספקת השירותים המוצעים באתר

  31.        בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לדחות את מועדי אספקת שירותי האתר שהוזמנו או לבטל אילו מבין שירותי האתר שהוזמנו על ידי לקוח, לרבות בשל היעדר מלאי של מוצרים, מיעוט נרשמים בהכשרות, נסיבות בלתי צפויות, כח עליון, מצבי חירום, מלחמה, פעולות איבה, נזקי טבע ומגיפות, הגבלות על התנועה על פי דין, וכיו"ב. במקרה זה יוצע למזמין מועד אספקה חלופי של שירותי האתר שהוזמנו, אך במקרה שהמזמין יסרב לכך הוא יהיה רשאי לבחור לבטל את העסקה. במקרה זה, יוחזר למזמין מלוא הסכום ששילם תוך 14 ימים ולמזמין לא תהיה כל טענה נוספת בקשר לכך.

  32.        בכל הנוגע להכשרות, יבואו בנוסף הוראות אלו –

  32.1.        במעמד ההזמנה יופיע מועד ההכשרה המבוקש.

  32.2.        בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים בהתאם לקצב התקדמות מרבית המשתתפים ו/או צורכיהם ו/או מידת העניין אשר יגלו בחומר.

  32.3.        בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לימודי משתתף במקרה של התנהגות לא נאותה.

  32.4.        בעלת האתר אינה אחראית להשלמת תכנים שהועברו בהכשרה אך לא הגיעו לידיעת המזמין כתוצאה מהיעדרותו. האחריות על השלמת התכנים כאמור חלה על המזמין בלבד.

  33.        בכל הנוגע למוצרים אחרים המוצעים במסגרת האתר, לרבות ספרים, במעמד ביצוע ההזמנה יופיעו למשתמש דרכי האספקה האפשריות של המוצר, שיטת המשלוח או האיסוף המועדפת, זמני האספקה בכל אחת מדרכים אלו, וכן העלויות הנלוות בכך, ככל שישנן, והכל בהתאם לבחירתה של בעלת האתר.

  34.        בהקשר זה יובהר, כי בכל מקום באתר בו ישנה התייחסות לימי עסקים, הכוונה היא לימים ראשון עד חמישי עד השעה 17:00, בכפוף לאמור בהמשך פסקה זו (להלן: "ימי עסקים"). ימי שישי, שבת, ערבי חג, חג, חול המועד, ימי זיכרון ימי בחירות לכנסת, ויום ביצוע ההזמנה באתר, אינם נחשבים לימי עסקים.

  ו.            מדיניות ביטולים של שירותי האתר

  35.        בכפוף להוראות פרק זה להלן, המזמין יהיה רשאי לבטל את הזמנת שירותי האתר שרכש באמצעות פניה בכתב אל בעלת האתר בהתאם לפרטי יצירת הקשר עמה המצויים באתר ובכפוף להצגת אסמכתא על הרכישה.

  36.        בכל הנוגע לביטול הזמנת הכשרות, יבואו בנוסף הוראות אלו –

  36.1.        במקרה של ביטול תוך 14 ימים מיום ביצוע ההרשמה להכשרה, ועד 14 ימי עסקים לפני מועד תחילת ההכשרה יהא זכאי המזמין להחזר כל התשלומים ששילם עבור ההכשרה, בניכוי דמי ביטול כחוק (100 ₪ או 7.5% מסכום העסקה, הנמוך מביניהם).

  36.2.        במקרה של ביטול עד 2 ימי עסקים לפני מועד תחילת ההכשרה, יהא זכאי המזמין להחזר בסך 75% משכר הלימוד.

  36.3.        במקרה של ביטול בפרק זמן של פחות מ-2 ימי עסקים לפני מועד תחילת ההכשרה, המזמין לא יהיה זכאי להחזר כספי.

  36.4.        במקרה שבו המזמין מעוניין לשנות את מועד ההכשרה שהוזמן ולא לבטל את העסקה, הוא רשאי לפנות תוך המועדים הנקובים לעיל לפי העניין אל בעלת האתר על מנת לבחון האם ניתן להעבירו ליום הכשרה אחר, וזאת בכפוף לזמינות ושיקול דעתה הבלעדית של בעלת האתר.

  37.        בכל הנוגע לביטול הזמנת ספרים, יבואו בנוסף הוראות אלו –

  37.1.        ביטול עסקה לרכישת הספרים המוצעים באתר על ידי הלקוח ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת הספר, ובלבד שהלקוח לא פתח את אריזתו המקורית של הספר.

  37.2.        לעניין זה יובהר, כי פתיחת מעטפה או שקית הבלדרות שבאמצעותה נשלח הספר למזמין כמוה כפתיחת אריזה מקורית, שכן הספרים אינם מוצעים למכירה באריזה עצמאית נפרדת.

  37.3.        בדומה, במקרה של איסוף עצמי של הספר, הספר נמסר למזמין ללא אריזה, ועל כן ללקוח לא תהיה זכות לביטול העסקה מעת שקיבל לידיו את הספר.

  37.4.        הספרים יוחזרו לבעלת האתר על חשבון הלקוח. 

  38.        במקרה שבו הלקוח זכאי לביטול העסקה כאמור, כספו של הלקוח יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, בניכוי דמי ביטול כחוק (100 ₪ או 5% מסכום העסקה, לפי הנמוך מביניהם).

  39.        בוטלה עסקה כאמור לעיל, בעלת האתר תזכה את המשתמש בגין כל שירות שהוזמן ושולם ובוטלה הזמנתו. לא יינתן זיכוי כספי בגין שירותים שלא שולמה בגינם תמורה כספית.

  40.        בוטלה עסקה כאמור, בעלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק, לרבות ומבלי לגרוע, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

  41.        מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בעלת האתר רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את הפעילות באתר או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, מכל סיבה שהיא, לרבות ומבלי לגרוע, בגין כל אחד מהמקרים הבאים:

  1.1.           לא נקלטו פרטיו המלאים של המשתמש לרבות פרטי כרטיס האשראי, בין השאר עקב תקלות מחשוב, מערכות טלפון או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה.

  1.2.           המשתמש הזין (בין אם ביודעין ובין אם לאו) פרטים לא נכונים (לרבות ומבלי לגרוע כתובת למשלוח שגויה) ולא ניתן ליצור עימו קשר טלפוני או בדוא"ל לקבלת כתובת נכונה תוך 7 ימים ממועד ביצוע ההרשמה.

  1.3.           המשתמש פעל בניגוד לאמור בתקנון זה או באופן לא חוקי או בניגוד להוראות כל דין.

  1.4.           המשתמש מנסה או ניסה לחבל בפעילות האתר ובביצוע ההזמנות באתר.

  1.5.           אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

  1.6.           בשל מלחמה, פעולות איבה, גיוס מילואים, נזקי טבע, מצבי חירום, מגיפה, שביתה והשבתה, או כל אירוע אחר שאינו בשליטת בעלת האתר, לרבות ומבלי לגרוע, תקלות במערכות המחשב הטלפונים או בכל מערכת תקשורת אחרת.

  42.        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלת האתר תהא רשאית לחזור בה מקיום חוזה רכישה שבין הרוכש לבין בעלת האתר, וזאת בהינתן הודעה לרוכש, עקב טעות קולמוס או שגיאה טכנית אחרת.

  ז.            קניין רוחני

  43.        כל זכויות הקניין הרוחני של בעלת האתר לרבות ומבלי לגרוע, שם בעלת האתר, שם המתחם (domain) של האתר (bborn.co.il) סימני המסחר בין שנרשמו ובין אם לא, הלוגו, מודעות פרסומת, כל מידע או תצוגה באתר, פטנטים, דגמים, שיטות, סודות מסחריים, העיצוב הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט הקשור בהפעלת האתר הינם רכושה וקניינה הבלעדי של בעלת האתר, ואין לעשות בהם כל שימוש מבלי לקבל את הסכמת בעלת האתר לכך מראש ובכתב.

  44.        יש לעשות באתר שימוש חוקי בלבד. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק (ואין לאפשר לאחרים לעשות זאת) מידע כלשהו מן האתר ללא קבלת רשות מפורשת של בעלת האתר מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו או איסוף, באמצעות תוכנות או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי.

  45.        אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), בין אם גלויה או סמויה, ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו, אלא לעמוד הבית בלבד.

  46.        בעלת האתר אוסרת על צילום ו/או הקלטה ו/או העברה של כל חומר המועבר במהלך ההרצאות המועברות במסגרת שירותי האתר,. אין לעשות בחומר שנלמד שימוש מלבד לצרכי לימוד אישי.

  47.        מובהר בזאת כי התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את בעלת האתר. בעלת האתר תפעל לכך שהתמונות ישקפו נאמנה את השירותים המוצעים על ידה.

  ח.          אחריות ושיפוי

  48.        השימוש באתר ובתכניו הינו באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי בעלת האתר או מי מטעמה בגין כל אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן והמופיע באתר.

  49.        השירות באתר והתכנים המופיעים בו מסופקים כמו שהם ("AS IS") ואין בכוונת בעלת האתר או ביכולתה להתאימם לצרכיו של כל משתמש. למשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם השירות או תכניו, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

  50.        ככל שתשתמש באתר שלא לפי התקנון, בעלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בשום נזק שיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש.

  51.        במקרה של הפרת הוראות תקנון זה על ידי המשתמש, הוא מסכים כי ישפה את בעלת האתר, עובדיה, ספקיה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, תשלום, אבדן רווח או הוצאה שייגרמו לבעלת האתר כתוצאה מהפרה כאמור. בנוסף יהיה על המשתמש לשפות את בעלת האתר, עובדיה, ספקיה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה כנגדם על ידי צד שלישי כתוצאה מכל שימוש שנעשה בניגוד להוראות תקנון זה.

  52.        בעלת האתר לא תישא באחריות כלשהי בגין תכני האתר או שימוש בהם או הסתמכות עליהם ועל המשתמש הרוצה להסתמך או לעשות שימוש בתכנים באתר לבדוק את אמיתות המידע בטרם יעשה שימוש באתר.

  53.        בעלת האתר אינה אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים (בין אם אתרים אלו פעילים ובין אם לאו).

  54.        בעלת האתר לא מתחייבת כי השימוש באתר וכי כל השירותים או התכנים יינתנו באופן שוטף ורציף וכי לא תהיינה תקלות, הפסקות או קלקולים. בעלת האתר לא תהיה אחראית בשום אופן לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט – ללא קשר לסיבת התקלה, ההפסקה או הקלקול כאמור.

  55.        בכל מקרה שהוא, לא תישא בעלת האתר באחריות כלשהי העולה על שווי המוצרים אשר נרכשו על ידי המשתמש ולא תישא בכל נזק שאינו ישיר או בנזק תוצאתי.

  ט.          שונות

  56.        בעלת האתר רשאית, בכל עת וללא הודעה מראש, לשנות או לעדכן את התקנון. נוסח התקנון כפי שמופיע באתר הוא הנוסח המחייב.

  57.        אי אכיפה או השתהות מאכיפת זכות בעלת האתר של כל הוראה המנויה בתקנון זה, לא תהווה ויתור של אכיפה נוספת של הוראה זו או של כל הוראה אחרת. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי בתקנון זה הינה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת ויתר ההוראות המנויות בתקנון זה יעמדו בתוקפן.

  58.        תקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות שנספחת אליו, וכל סכסוך הקשורים בהם יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהתקנון או הקשור בו תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בתל-אביב-יפו בלבד, תוך שלילת סמכותו של כל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

   

  שיטה

  עלות

  זמן אספקה

  שיטת משלוח

  משלוח ללוקר/ חנות

  באמצעות חברת BOXIT

  22 ₪

  עד 7 ימים

  לוקר/ חנות בעיר או בסמוך לה באמצעות חברת BOXIT לנקודות לחץ כאן

  איסוף עצמי

  0

  תיאום מראש

  מהוד השרון או ת"א בתיאום מראש

   

   

  עדכון אחרון: 11 באוגוסט 2022.

תודה על פנייתך

אצור איתך קשר בהקדם!