תנאי שימוש

 

 • כללי
 1. אתר האינטרנט www.bborn.co.il (להלן: "האתר") מנוהל ומופעל על ידי טל ברנסון, עוסק מורשה 66449869 (להלן: "בעלת האתר"). כתובתה של בעלת האתר הינה ברח' קיבוץ דליה 9, הוד השרון. 
 2. בעלת האתר עוסקת במתן שירותי ליווי הריון ולידה ומציעה ללקוחותיה בהקשר זה, בין היתר, קורסים והכשרות פרונטאליים ו/או מקוונים שאותם ניתן לרכוש באמצעות האתר (להלן: "שירותי האתר"). האתר מופעל ומנוהל כ"חנות וירטואלית", המאפשר למשתמשים, על ידי גלישה באינטרנט, לרכוש את שירותי האתר. 
 3. התכנים באתר נועדו לספק מידע בלבד ואינם מהווים בשום אופן ייעוץ מקצועי כלשהו, לרבות לא ייעוץ רפואי, וכל שימוש בהם נעשה באחריות המשתמשים בו בלבד. 
 4. האמור בתקנון כתוב בלשון זכר, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד וליחיד ורבים כאחד. 
 5. תנאי שימוש אלו (להלן: "התקנון") מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת שימוש באתר ובעת הזמנת שירות המוצע באתר. אנא קרא תקנון זה בקפידה, מפני שהוא מהווה הסכם מחייב בינך לבין בעלת האתר. תנאי תקנון זה יחולו על כל שימוש שמבוצע באתר, בין אם השימוש נעשה באמצעות מחשב (נייח או נייד) או באמצעות כל מכשיר אלקטרוני אחר. 
 6. בעלת האתר רשאית, בכל עת וללא הודעה מראש, לפי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק את הפעילות באתר. 
 7. בעלת האתר רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, למנוע את הגישה והשימוש באתר או ביצוע פעולות אם המשתמש השתמש באתר באופן שאינו הולם או שלא על פי הוראות התקנון או בניגוד להוראות הדין או אם משתמש מנסה לפגוע בפעילות התקינה של האתר.
 8. לכל שאלה או בירור הנוגעים לשירותים המתוארים באתר ניתן לפנות אל בעלת האתר בכתובת הדוא"ל taltaluna@gmail.com או בטלפון 054-9093550.
 9. כותרות הפרקים הנן לצורכי נוחות בלבד, ולא יינתן להן משקל בפרשנות התקנון.
 • השימוש באתר
 1. התקשרות בעסקה כלשהי באמצעות האתר מותרת לבני 18 ומעלה בלבד. 
 2. בעלת האתר רשאית לדרוש את הצגתה של תעודה מזהה של מזמין שירותי האתר, על-מנת לוודא כי הוא בגיר, ולסרב למסור את שירותי האתר ככל שהמזמין אינו כזה. במקרה שלא תוצג תעודה מזהה, בעלת האתר תהיה ראשית לבטל את העסקה ולא תהיה למזמין כל טענה, דרישה או תביעה כלפי בעלת האתר בגין כך. 
 3. בעת ביצוע הרכישה של אילו מבין שירותי האתר, תופיע בפני המשתמש תיבה המפנה אל הוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות של בעלת האתר. בעצם ביצוע הרכישה באתר המשתמש נותן הסכמתו לתנאי התקנון, מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון בעיון, כי הוא עומד בהם וכי הוא מודע ומסכים להן במלואן ושלא יהיו לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד בעלת האתר או מי מטעמו. ככל שאינך עומד בתנאים אלו או אינך מסכים לתנאים כאמור, כולם או מקצתם, הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר.
 4. רישומי מחשבי בעלת האתר בדבר השימוש באתר ופעולות המתבצעות דרכו יהוו ראיה לאמור בהם.
 5. המשתמש מצהיר כי לא יעשה שימוש באתר או בתכניו למטרות מסחריות או אחרות, ללא אישור בעלת האתר מראש ובכתב.
 6. המשתמש ימנע מכול פגיעה במוניטין של בעלת האתר ובכלל זה שימוש באתר אשר עלול לפגוע בשמה הטוב של בעלת האתר.
 7. בעלת האתר תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את רשימת השירותים המוצעים באתר כמו גם את מבנה האתר וזאת מבלי מתן הודעה מוקדמת. 
 8. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעלות מבצעים או הטבות מוגבלות לפרקי זמן שונים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 
 • רכישה באמצעות האתר
 1. הרכישה באתר תתבצע באמצעות טופס הרשמה בו יהיה על המשתמש לבחור את השירותים אותם הוא מבקש לרכוש. 
 2. בעת ביצוע הזמנה של שירותי האתר, על המשתמש למלא בטופס ההרשמה פרטים בסיסיים, בין היתר: שם מלא, טלפון, כתובת מגורים, דוא"ל ופרטי כרטיס אשראי.
 3. האחריות למלא את הפרטים בצורה נכונה הינה של המשתמש בלבד. במקרה ולא ימולאו הפרטים בצורה נכונה בעלת האתר לא תוכל להבטיח את השלמת ההרשמה להכשרה. ככל שמשתמש ימלא פרטים לא נכונים ביודעין, הוא יהיה חשוף לכל ההשלכות הקבועות בדין. 
 4. עם קבלת אישור הזמנה על ידי חברת האשראי, ההרשמה תאושר והמשתמש יקבל הודעה על כך לכתובת הדוא"ל אותו הזין באתר. ככל שהעסקה לא תאושר על ידי חברת האשראי, תשלח הודעה למשתמש ויהיה עליו למסור אמצעי תשלום אחר וזאת עד לקבלת אישור חברת האשראי בגין הכרטיס האחר כאמור.
 5. מועד ההזמנה יחושב החל ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי או שירות תשלומים אחר (ככל שיתאפשר).
 6. עם השלמת ההזמנה כאמור, בעלת האתר תיידע את המשתמש באמצעות דוא"ל או הודעת טקסט או בשיחת טלפון (לפי בחירת בעלת האתר) כי פרטי ההרשמה להכשרה נקלטו במערכות של בעלת האתר (להלן: "קבלת אישור הזמנה"). מובהר, כי קבלת אישור ההזמנה מהווה אישור לכך שפרטי ההרשמה להכשרה נקלטו במערכות בעלת האתר כאמור, אולם אין בקבלת אישור ההזמנה כדי לחייב את בעלת האתר לספק את השירותים שהוזמנו. מובהר, ככל שהשירותים לא יסופקו וכרטיס אשראי המשתמש יחויב, יקבל המשתמש בחזרה את כספו עבור השירותים שלא סופקו.
 7. מובהר בזאת כי התמונות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את בעלת האתר. בעלת האתר תפעל לכך שהתמונות ישקפו נאמנה את השירותים המוצעים על ידה. 
 • מחירי השירותים המוצעים באתר 
 1. המחירים באתר כוללים מע"מ על פי דין, אלא אם צוין אחרת. 
 2. מחירי ותעריפי השירותים המצוינים באתר נתונים לשינויים ובעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנותם מעת לעת ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר בו יחויב המשתמש הינו המחיר המפורסם באתר בעת השלמת ההרשמה במלואה ולאחר מסירת פרטי תשלום ואישור ההרשמה. 
 3. בעלת האתר רשאית לעדכן את מחירי השירותים, וכן, להפסיק, לשנות או להחליף מבצעים, הטבות והנחות, ללא הודעה מוקדמת.
 4. בעלת האתר איננה מתחייבת שמחירי השירותים באתר יהיו בהכרח הזולים ביותר בשוק, או שתנאי התשלום יהיו הנוחים ביותר.
 • אספקת השירותים המוצעים באתר 
 1. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לבטל אילו מבין שירותי האתר שהוזמנו על ידי המזמין מסיבות בלתי צפויות או מיעוט נרשמים. במקרה זה יוחזר למזמין מלוא הסכום ששילם תוך 14 ימי עסקים.
 2. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתכנית הלימודים בהתאם לקצב התקדמות מרבית המשתתפים ו/או צורכיהם ו/או מידת העניין אשר יגלו בחומר.
 3. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק לימודי תלמיד במקרה של התנהגות לא נאותה.
 4. בעלת האתר אינה אחראית להשלמת תכנים שהועברו בהכשרה אך לא הגיעו לידיעת המזמין כתוצאה מהיעדרותו. האחריות על השלמת התכנים כאמור חלה על המזמין בלבד.
 • מדיניות ביטולים
 1. הנהלת האתר פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בכל הנוגע לביטולה של עסקת מכר מרחוק עבור שירותים. 
 2. המזמין יהיה רשאי לבטל או לשנות את ההרשמה להכשרה שרכש באמצעות פניה בכתב אל בעלת האתר בהתאם לפרטי יצירת הקשר עמה המצויים באתר. 
 3. במקרה של ביטול תוך 14 ימים מיום ביצוע ההרשמה להכשרה, ועד 2 ימי עסקים לפני מועד תחילת ההכשרה (לא כולל שישי, שבת, ימי זיכרון , ימי בחירות לכנסת, ערבי חג, חג וחול המועד) יהא זכאי המזמין להחזר כל התשלומים ששילם עבור ההכשרה, בניכוי דמי ביטול כחוק (100 ₪ או 5% מסכום העסקה, הנמוך מביניהם). 
 4. במקרה של ביטול עד 2 ימי עסקים לפני מועד תחילת ההכשרה (לא כולל שישי, שבת, ימי זיכרון, ימי בחירות לכנסת, ערבי חג, חג וחול המועד), יהא זכאי המזמין להחזר בסך 75% משכר הלימוד.
 5. במקרה של ביטול בפרק זמן של פחות מ-2 ימי עסקים לפני מועד תחילת ההכשרה (לא כולל שישי, שבת, ימי זיכרון, ימי בחירות לכנסת, ערבי חג, חג וחול המועד), המזמין לא יהיה זכאי להחזר כספי. 
 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל שהמזמין כן זכאי להחזר כספי, זיכויים אלו יבוצעו תוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת הודעה בכתב מטעם המזמין אצל בעלת האתר בדבר ביטול העסקה.
 7. בוטלה עסקה כאמור לעיל, בעלת האתר תזכה את המשתמש בגין כל שירות שהוזמן ושולם ובוטלה הזמנתו. לא יינתן זיכוי כספי בגין שירותים שלא שולמה בגינם תמורה כספית.
 8. בוטלה עסקה כאמור, בעלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק, לרבות ומבלי לגרוע, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.
 9. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בעלת האתר רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את הפעילות באתר או לבטל עסקת רכישה שביצע משתמש, מכל סיבה שהיא, לרבות ומבלי לגרוע, בגין כל אחד מהמקרים הבאים:
  1. לא נקלטו פרטיו המלאים של המשתמש לרבות פרטי כרטיס האשראי, בין השאר עקב תקלות מחשוב, מערכות טלפון או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה.
  2. המשתמש הזין (בין אם ביודעין ובין אם לאו) פרטים לא נכונים (לרבות ומבלי לגרוע כתובת למשלוח שגויה) ולא ניתן ליצור עימו קשר טלפוני או בדוא"ל לקבלת כתובת נכונה תוך 7 ימים ממועד ביצוע ההרשמה.
  3. המשתמש פעל בניגוד לאמור בתקנון זה או באופן לא חוקי או בניגוד להוראות כל דין. 
  4. המשתמש מנסה או ניסה לחבל בפעילות האתר ובביצוע ההזמנות באתר.
  5. אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  6. בשל מלחמה, פעולות איבה, גיוס מילואים, נזקי טבע, מצבי חירום, מגיפה, שביתה והשבתה, או כל אירוע אחר שאינו בשליטת בעלת האתר, לרבות ומבלי לגרוע, תקלות במערכות המחשב הטלפונים או בכל מערכת תקשורת אחרת.
 10. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעלת האתר תהא רשאית לחזור בה מקיום חוזה רכישה שבין הרוכש לבין בעלת האתר, וזאת בהינתן הודעה לרוכש, עקב טעות קולמוס או שגיאה טכנית אחרת.
 • קניין רוחני
 1. כל זכויות הקניין הרוחני של בעלת האתר לרבות ומבלי לגרוע, שם בעלת האתר, שם המתחם (domain) של האתר (bborn.co.il) סימני המסחר בין שנרשמו ובין אם לא, הלוגו, מודעות פרסומת, כל מידע או תצוגה באתר, פטנטים, דגמים, שיטות, סודות מסחריים, העיצוב הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים, פרטי המוצרים, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט הקשור בהפעלת האתר הינם רכושה וקניינה הבלעדי של בעלת האתר, ואין לעשות בהם כל שימוש מבלי לקבל את הסכמת בעלת האתר לכך מראש ובכתב. 
 2. יש לעשות באתר שימוש חוקי בלבד. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לתרגם למכור או לשווק (ואין לאפשר לאחרים לעשות זאת) מידע כלשהו מן האתר ללא קבלת רשות מפורשת של בעלת האתר מראש ובכתב. יובהר ויודגש כי האמור מתייחס גם לפרסום או שימוש בכל האמור לעיל במסגרת אתר אינטרנט אחר כלשהו או איסוף, באמצעות תוכנות או אמצעים אחרים, והפצת נתונים מתוך האתר, באופן מסחרי או פרטי. 
 3. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), בין אם גלויה או סמויה, ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו, אלא לעמוד הבית בלבד. 
 4. בעלת האתר אוסרת על צילום ו/או הקלטה ו/או העברה של כל חומר המועבר במהלך ההרצאות המועברות במסגרת שירותי האתר,. אין לעשות בחומר שנלמד שימוש מלבד לצרכי לימוד אישי.
 • אחריות ושיפוי 
 1. השימוש באתר ובתכניו הינו באחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש. לא תישמע כל טענה מכל סוג שהוא כלפי בעלת האתר או מי מטעמה בגין כל אובדן, הפסד או נזק הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן והמופיע באתר. 
 2. השירות באתר והתכנים המופיעים בו מסופקים כמו שהם ("AS IS") ואין בכוונת בעלת האתר או ביכולתה להתאימם לצרכיו של כל משתמש. למשתמש לא תהיה והוא מוותר בזאת על כל טענה, תביעה או דרישה בקשר עם השירות או תכניו, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו. 
 3. ככל שתשתמש באתר שלא לפי התקנון, בעלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בשום נזק שיגרם לך או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש.
 4. במקרה של הפרת הוראות תקנון זה על ידי המשתמש, הוא מסכים כי ישפה את בעלת האתר, עובדיה, ספקיה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, תשלום, אבדן רווח או הוצאה שייגרמו לבעלת האתר כתוצאה מהפרה כאמור. בנוסף יהיה על המשתמש לשפות את בעלת האתר, עובדיה, ספקיה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה כנגדם על ידי צד שלישי כתוצאה מכל שימוש שנעשה בניגוד להוראות תקנון זה.
 5. בעלת האתר לא תישא באחריות כלשהי בגין תכני האתר או שימוש בהם או הסתמכות עליהם ועל המשתמש הרוצה להסתמך או לעשות שימוש בתכנים באתר לבדוק את אמיתות המידע בטרם יעשה שימוש באתר.
 6. בעלת האתר אינה אחראית לתוכן שיפורסם בקישורים המופיעים באתר, ככל שיופיעו, ואשר מובילים לאתרים אחרים (בין אם אתרים אלו פעילים ובין אם לאו).
 7. בעלת האתר לא מתחייבת כי השימוש באתר וכי כל השירותים או התכנים יינתנו באופן שוטף ורציף וכי לא תהיינה תקלות, הפסקות או קלקולים. בעלת האתר לא תהיה אחראית בשום אופן לתקלות או שיבושים ברשת האינטרנט או בקווי התקשורת המאפשרים את הגישה לרשת האינטרנט – ללא קשר לסיבת התקלה, ההפסקה או הקלקול כאמור. 
 8. בכל מקרה שהוא, לא תישא בעלת האתר באחריות כלשהי העולה על שווי המוצרים אשר נרכשו על ידי המשתמש ולא תישא בכל נזק שאינו ישיר או בנזק תוצאתי.
 • שונות
 1. בעלת האתר רשאית, בכל עת וללא הודעה מראש, לשנות או לעדכן את התקנון. נוסח התקנון כפי שמופיע באתר הוא הנוסח המחייב.
 2. אי אכיפה או השתהות מאכיפת זכות בעלת האתר של כל הוראה המנויה בתקנון זה, לא תהווה ויתור של אכיפה נוספת של הוראה זו או של כל הוראה אחרת. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע שהוראה כלשהי בתקנון זה הינה בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, הוראה זו תיאכף במידה האפשרית המותרת ויתר ההוראות המנויות בתקנון זה יעמדו בתוקפן.
 3. תקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות שנספחת אליו, וכל סכסוך הקשורים בהם יפורשו בהתאם לדיני מדינת ישראל בלבד, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל סכסוך הנובע מהתקנון או הקשור בו תוקנה לבית המשפט המוסמך, לפי העניין, בתל-אביב-יפו בלבד, תוך שלילת סמכותו של כל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.

עדכון אחרון: 9 בספטמבר 2021.

תודה על פנייתך

אצור איתך קשר בהקדם!